OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI firmy AVIGJI B.V.

założonej w gminie miejskiej Nissewaard, z siedzibą w Zuidland, zarejestrowanej w Izbie Handlowej pod numerem 62402765.

Dokument ten opisuje politykę firmy Avigji B.V. (zwanej dalej „Avigji”) w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, przechowywania i ochrony danych osobowych (dalej: „Oświadczenie o ochronie prywatności”).

Firma Avigji prowadzi działalność w zakresie rozwoju, użytkowania, wynajmu i sprzedaży środków informatyzacji i oprogramowania w zakresie przechowywania dokumentów cyfrowych, rejestracji osób, rejestracji godzin i innych systemów rejestracji w branży budownictwa. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich działań i usług firmy Avigji, jak również do (wykorzystania) środków informatyzacji i oprogramowania opracowanego przez firmę Avigji oraz do jej strony internetowej www.docsure.nl.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to takie dane, za pomocą których można zidentyfikować osobę fizyczną. Dana osoba jest możliwa do zidentyfikowania, jeżeli można ustalić tożsamość tej osoby – bezpośrednio lub pośrednio – bez większego wysiłku. Dane służące do bezpośredniej identyfikacji osoby to na przykład jej imię i nazwisko, adres i data urodzenia. Dane, których nie można prześledzić w sposób bezpośredni, a jedynie przy pomocy innych informacji o danej osobie, to również dane mieszczące się w zakresie danych osobowych. Przykładem tego może być adres IP.

Licencjonowane środki informatyzacji i oprogramowanie

Za pomocą licencjonowanych środków informatyzacji i oprogramowania firma Avigji umożliwia rejestrowanie i przetwarzanie różnych danych osobowych. Również strony trzecie – którym użytkownik zapewnia dostęp do wydanych środków informatyzacji i oprogramowania – mogą rejestrować i przetwarzać dane osobowe. Aby umożliwić użytkownikowi korzystanie ze środków informatyzacji i oprogramowania, przetwarzamy następujące dane:

 • nazwisko, imię i inicjały (kolejnych imion);
 • adres / kod pocztowy;
 • miejsce zamieszkania / adres siedziby;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu; oraz (lub)
 • szczegóły płatności.

Rejestracja

Użytkownika, który rejestruje się na naszej stronie internetowej w celu korzystania ze środków informatyzacji i oprogramowania opracowanego przez firmę Avigji lub który chce umówić się z nami na spotkanie, prosimy o podanie takich danych, jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, abyśmy mogli skontaktować się z takim użytkownikiem.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które firma Avigji uzyskuje od użytkownika, są wykorzystywane do następujących celów:

 • możliwość zawierania umów z użytkownikami, wprowadzania je w życie i stosowania się do nich;
 • przygotowywanie zamówień i (lub) możliwość ich realizacji;
 • informowanie użytkowników o świadczonych przez nas usługach i innych działaniach (poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), biuletyny informacyjne (newsletter) i magazyny firmowe) oraz umożliwiania składania ofert użytkownikom;
 • umożliwienie przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych;
 • prowadzenie administracji finansowej; oraz
 • zapewnienie użytkownikom dostępu i możliwości korzystania ze środków informatyzacji i oprogramowania opracowanych przez firmę Avigji, a także z jej strony internetowej docsure.nl.

Jeżeli firma Avigji przekazuje pewne zadania (lub ich część) do wykonania przez inne firmy i (lub) strony, wówczas firma Avigji może przekazać im dane użytkowników (lub ich część) w celu wykonania wskazanych zadań. Ponadto firma Avigji może przekazać stronom trzecim dane osobowe użytkowników, jeżeli jest to dozwolone, wymagane lub zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, nakazem lub orzeczeniem / wyrokiem sądu, bądź też w przypadku uzyskania na to zgody.

Ponadto dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w następujących uzasadnionych przypadkach:

 • w interesie bezpieczeństwa państwa;
 • zapobieganie, wykrywanie i ściganie czynów przestępczych;
 • ochrona ważnych gospodarczych i finansowych interesów państwa oraz innych organów publicznych;
 • ochrona praw i wolności innych osób; oraz
 • monitorowanie zgodności z wymogami prawnymi, ustanowionymi w celu wykrywania i ścigania czynów przestępczych bądź ochrony ważnych gospodarczych i finansowych interesów państwa oraz innych organów publicznych.

Uzasadnienie przetwarzania danych osobowych

Jeżeli użytkownik rejestruje się na naszej stronie internetowej w celu korzystania ze środków informatyzacji i oprogramowania opracowanego przez firmę Avigji lub chce umówić się z nami na spotkanie, wówczas przetwarzamy jego dane osobowe w celu realizacji umowy.

Możliwe jest również, że firma Avigji ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika. Może mieć to związek na przykład z zainteresowaniem marketingiem bezpośrednim. Firma Avigji rozważy jednak odpowiednio interesy związane z zapewnieniem prywatności z jednej strony, a uzasadnionym interesem firmy Avigji z drugiej. Wyłącznie w przypadku gdy uzasadniony interes firmy Avigji przeważa nad innym, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z uzasadnieniem, o którym mowa.

We wszystkich innych przypadkach otwarcie prosimy użytkownika o udzielenie pozwolenia na przetwarzanie jego danych osobowych. W razie udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownik zawsze możesz cofnąć taką zgodę.

Odbiorcy danych osobowych użytkowników

Dane osobowe użytkowników mogą być przez nas przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • osoby zobowiązane umową lub z konieczności zaangażowane w realizację umowy;
 • osoby zobowiązane umową lub z konieczności zaangażowane w komunikację z użytkownikiem;
 • inne osoby, jeżeli użytkownik wyraźnie udzielił na to swojej zgody;
 • inne osoby, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do przestrzegania zobowiązań prawnych firmy Avigji; i (lub)
 • inne osoby, jeżeli dane są przetwarzane (wyłącznie) do celów statystycznych lub historycznych.

Ciasteczka (pliki cookie)

Nasza strona internetowa www.docsure.nl korzysta z ciasteczek (plików cookie). Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na urządzeniach użytkownika, w którym przechowywane są informacje na temat korzystania ze strony internetowej. Większość przeglądarek oferuje możliwość odmowy użycia plików cookie lub prosi o udzielenie zgody za każdym razem, kiedy chce umieścić plik cookie na urządzeniach użytkownika. Jeżeli użytkownik nie udzieli zgody na umieszczanie plików cookie, może to wpłynąć na przyjazność obsługi strony dla użytkownika lub też niektóre części strony mogą być dla niego niedostępne.

Firma Avigji korzysta z następujących plików cookie:

 • Funkcjonalne pliki cookie: są to pliki cookie niezbędne pod względem technicznym do funkcjonowania witryny internetowej lub takie, które oferują żądaną przez użytkownika usługę lub opcję. Jest to na przykład plik cookie, który zapisuje dane logowania.
 • Analityczne pliki cookie: są to pliki cookie, które pomagają firmie Avigji ulepszać tę stronę internetową, zapewniając nam ogólne statystyki dotyczące korzystania z tej strony. Te pliki cookie są umieszczane przez stronę trzecią będącą zewnętrznym dostawcą usług, z którym współpracujemy: Google Analytics. Ten rodzaj plików cookie nie rozpoznaje indywidualnych użytkowników, lecz pomaga firmie Avigji w następujących działaniach:
  • analiza korzystania ze strony internetowej;
  • sporządzanie statystyk.

Google Analytics generuje dane statystyczne oraz inne informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej poprzez zastosowanie plików cookie. Firma Google przechowuje te informacje i używa ich do celów sprawozdawczych. Polityka prywatności Google jest dostępna na stronie internetowej http://www.google.com/privacypolicy.html.

Ponadto firma Google stanowi część ramy Tarczy Prywatności, która gwarantuje zgodność z wytycznymi w zakresie ochrony danych między Europą, Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi.

 • Reklamowe pliki cookie: są to pliki cookie, które zapewniają, żeby te same reklamy nie były wyświetlanie przez cały czas.
 • Przyciski mediów społecznościowych: dzięki nim reklamowane lub udostępniane są serwisy, takie jak Facebook, Twitter, Google Plus czy LinkedIn.

Więcej informacji na temat plików cookie używanych na naszej stronie internetowej oraz o naszej polityce w zakresie plików cookie można znaleźć pod adresem.

Strony trzecie

Strona internetowa firmy Avigji może zawierać odniesienia i (lub) hiperłącza (linki) do jednej lub więcej witryn stron trzecich. Firma Avigji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób, w jaki te strony trzecie przestrzegają przepisów w zakresie ochrony prywatności. W związku z tym firma Avigji zaleca użytkownikom zapoznanie się z przepisami w zakresie ochrony prywatności obowiązującymi na witrynach stron trzecich, aby dzięki temu użytkownik dowiedział się, w jaki sposób te strony trzecie obsługują jego dane osobowe.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu, dla którego gromadzimy lub przetwarzamy te dane. Dane osobowe użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż przez 5 lat, chyba że dłuższy okres ich przechowywania jest konieczny w celu dostosowania się do przepisów prawnych obowiązujących firmę Avigji.

Ochrona danych osobowych

Firma Avigji podjęła środki techniczne i organizacyjne, zgodne z obowiązującymi normami, mające na celu zapobieganie utracie danych lub nielegalnemu przetwarzaniu danych osobowych.

Przesyłanie danych do innych krajów

Dane osobowe użytkowników nie będą przesyłane przez firmę Avigji do krajów spoza UE.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik może bezpłatnie zgłosić sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, bez konieczności podawania przyczyn, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@docsure.nl. Firma Avigji zaprzestanie takiego wykorzystywania na pierwsze żądanie użytkownika.

We wszystkich innych przypadkach użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych ze względu na szczególne okoliczności osobiste, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@docsure.nl. W ciągu czterech tygodni od otrzymania takiego zgłoszenia firma Avigji oceni, czy sprzeciw jest uzasadniony. Jeżeli tak, wówczas firma Avigji zaprzestanie przetwarzania danych użytkownika.

Wnoszenie poprawek do danych, przeglądanie, usuwanie, zastrzeganie i przenoszenie danych

Ponadto użytkownik w odniesieniu do swoich danych osobowych ma prawo do ich:

 • poprawiania;
 • przeglądania;
 • usuwania; oraz
 • przenoszenia.

Użytkownik może również ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, a ponadto ma prawo do niestosowania wobec niego automatycznego systemu podejmowania decyzji.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z tych praw, może wysłać wiadomość e-mail na adres info@docsure.nl. W ciągu czterech tygodni od otrzymania takiego zgłoszenia firma Avigji za pośrednictwem poczty elektronicznej określi, w jakim stopniu jest w stanie spełnić prośbę użytkownika. W razie gdyby dane osobowe były niezgodne ze stanem faktycznym, niekompletne lub niewłaściwe dla celów, dla których są przetwarzane, lub też w inny sposób przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie prywatności, wówczas wprowadzone zostaną poprawki. Prawa użytkownika mogą również zostać ograniczone, w razie gdyby było to konieczne do zapewnienia ochrony użytkownikowi, ochrony praw lub swobód innych osób bądź też w przypadku dochodzenia roszczeń cywilnych.

Skargi i reklamacje

Podsumowując, informujemy, że użytkownik ma prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych przez firmę Avigji w „Autoriteit Persoonsgegevens”, czyli holenderskim Urzędzie Ochrony Danych, jeżeli nasza firma nie zajęła się skargą lub reklamacją w zadowalający sposób.

Wprowadzanie zmian do Oświadczenia o ochronie prywatności

Do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności można wprowadzać zmiany. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało opublikowane na stronie internetowej www.docsure.nl. Należy zatem regularnie sprawdzać tę stronę. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 15 listopada 2018 roku.

Dane do kontaktu

Avigji B.V.

W.T le Comte
Scheijdelveweg 9
3214 VN Zuidland

info@docsure.nl

Start gratis trial