OGÓLNE WARUNKI FIRMY AVIGJI B.V.

Ogólne warunki oferowania, sprzedaży, użytkowania i dostawy produktów (oprogramowania) firmy Avigji B.V. z siedzibą w Zuidland, gmina miejska Nissewaard, wpisanej do rejestru Izby Handlowej pod numerem 62402765 (zwanej dalej: „firmą Avigji’’).
Wersja z października 2018 roku

1. Zakres zastosowania i język

1.1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, zamówień i (lub) umów zawartych pomiędzy firmą Avigji a klientami, kontrahentami i (lub) partnerami rozwojowymi (dalej łącznie: „kupujący”) w odniesieniu do sprzedaży, dostawy i (lub) udzielenia niewyłącznego prawa/licencji na użytkowanie produktów (oprogramowania) firmy Avigji, o ile strony wyraźnie nie określiły inaczej na piśmie. Ogólne warunki (zakupów) kupującego nie mają zastosowania i nie są wiążące dla firmy Avigji, jeżeli firma Avigji wyraźnie nie zaakceptowała odpowiednich warunków kupującego na piśmie.
1.2 Zawarcie przez kupującego umowy z firmą Avigji zgodnie z niniejszymi warunkami jest uznawane za milczącą zgodę na zastosowanie niniejszych warunków do ofert i (lub) zamówień o powtarzalnym charakterze oraz do umów zawieranych z firmą Avigji w późniejszym czasie.
1.3 firma Avigji ma prawo do jednostronnej modyfikacji warunków podstawowych. Takie modyfikacje są ogłaszane kupującemu przez firmę Avigji dwa (2) miesiące przed ich wejściem w życie, jeżeli to możliwe. Kupujący może wypowiedzieć umowę zawartą z firmą Avigji w ciągu dwóch (2) tygodni po ogłoszeniu modyfikacji warunków podstawowych spółce Avigji, jeżeli modyfikacje są istotne i (lub) nieracjonalnie uciążliwe dla kupującego. W takim przypadku umowa kończy się z chwilą wejścia w życie tych modyfikacji. Firma Avigji nie jest w takim przypadku odpowiedzialna za zapłatę jakiegokolwiek odszkodowania i (lub) zwrotu opłat (licencyjnych) zapłaconych już przez kupującego. Jeżeli kupujący nie zgłosi pisemnego sprzeciwu wobec ogłoszonych modyfikacji w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zgodził się on na te modyfikacje.

2. Zawieranie, okres obowiązywania i wypowiadanie umów

2.1 Firma Avigji zawiera umowy (pisemne oraz elektroniczne) poprzez:
a. złożenie pisemnej oferty (cenowej) kupującemu przez firmę Avigji, która to oferta (cenowa) zostanie zaakceptowana przez kupującego na piśmie w terminie określonym w tej ofercie cenowej, przy czym firma Avigji ma prawo do wycofania tej oferty na piśmie w ciągu dwóch (2) dni roboczych od daty otrzymania jej akceptacji;
b. pisemną akceptację zamówienia i (lub) formularza zamówienia przeznaczonego do tego celu, pochodzącego od kupującego, przy czym firma Avigji zastrzega sobie prawo do odrzucenia w każdym czasie takiego zamówienia i (lub) formularza zamówienia w ciągu piętnastu (15) dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyn;
c.zawarcie umowy (ramowej) pomiędzy firmą Avigji a kupującym.
2.2 Umowy są zawierane na okres wskazany w umowie i ulegają automatycznemu przedłużeniu za każdym razem z chwilą upływu początkowego okresu obowiązywania umowy na tych samych warunkach i z zachowaniem tych samych postanowień na okres jednego (1) roku. Zawarte umowy mogą zostać wypowiedziane na piśmie w sposób określony w odpowiedniej umowie:
a. przez obydwie strony przed upływem okresu obowiązywania umowy określonego w umowie, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia;
b. firma Avigji i (lub) kupujący mają ponadto prawo do wypowiedzenia zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wystąpienia o interwencję sądu, jeżeli:
I. mimo wyznaczenia kontrahentowi racjonalnego okresu w pisemnym powiadomieniu o naruszeniu w dalszym ciągu nie wypełnia on jednego lub więcej obowiązków umownych;
II. kontrahentowi przyznano zawieszenie płatności (tymczasowe lub nie);
III. ogłoszona została upadłość kontrahenta;
IV. kontrahent złożył wniosek o restrukturyzację zadłużenia;
V. kupujący zaprzestał prowadzenia działalności w całości lub w części bądź w inny sposób zlikwidował swoją działalność i (lub) kompletnie zmienił lub przeniósł na osobę trzecią swoją działalność bez uprzedniej zgody firmy Avigji;
VI. uległa zmianie kontrola nad kupującym lub w ramach przedsiębiorstwa kupującego (w bezpośredni lub pośredni sposób).
2.3 W przypadku wypowiedzenia umowy kupujący jest obowiązany:
a. zapłacić wszystkie opłaty, które są (nadal) należne w ciągu trzydziestu (30) dni po zakończeniu umowy z firmą Avigji; oraz
b. zwrócić nieodpłatnie wszystkie przekazane prawa (licencje) użytkownika, dostarczone produkty (oprogramowania) i (lub) powiązaną dokumentację firmie Avigji w ciągu trzydziestu (30) dni.
2.4 Jeżeli strony wyraźnie nie określą inaczej na piśmie, w przypadku wypowiedzenia zawartej umowy strony nie mają prawa do żadnego odszkodowania, o ile roszczenie odszkodowawcze nie jest oparte na niewypełnieniu obowiązków określonych w umowie przez jedną ze stron, o którym mowa w art. 2.2c (i) niniejszych warunków.

 3. Wykonywanie umowy

3.1 Firma Avigji będzie wykonywać umowę zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, a także zgodnie z wymogami dobrego wykonawstwa i w oparciu wiedzę i kompetencje dostępne firmie Avigji w danym czasie.
3.2 Wszelkie terminy dostaw są określane przez firmę Avigji zgodnie z jej najlepszą wiedzą i firma Avigji dotrzymuje ich w stopniu, w jakim jest to możliwe. Jeżeli firma Avigji dowiaduje się o okolicznościach, które mogą uniemożliwiać terminowe przekazane praw (licencji) użytkownika i (lub) dostawę produktów (oprogramowania), niezwłocznie konsultuje się z kupującym. Kupujący w żadnych okolicznościach nie jest uprawniony do odszkodowania za żadnego rodzaju szkody związane z opóźnieniem dostawy. Jeżeli to możliwe, firma Avigji ma prawo dokonywać w dowolnym czasie dostaw częściowych.
3.3 Jeżeli wymaga tego prawidłowe wykonywanie umowy, firma Avigji ma prawo do zlecenia wykonania określonych czynności (w szczególności czynności serwisowych i konserwacyjnych) osobom trzecim na warunkach określonych w umowie.
3.4 Kupujący będzie zawsze przekazywał firmie Avigji w terminowy sposób wszystkie dane i (lub) informacje, które są wymagane i przydatne dla właściwego wykonywania umowy oraz będzie w pełny współpracował w tym zakresie. Firma Avigji nie ponosi odpowiedzialności za żadnego rodzaju szkody wynikające z oparcia wykonywania umowy na nieprawidłowych i (lub) niekompletnych informacjach przekazanych przez kupującego, chyba że wiedziała o nieprawidłowości lub niekompletności tych informacji.

4. Koszty i płatność

4.1 O ile nie określono inaczej, ceny nie zawierają podatku od sprzedaży (podatku VAT).
4.2 Ceny, opłaty (licencyjne) i (lub) opłaty za użytkowanie produktów (oprogramowania) firmy Avigji są płacone przez kupującego co miesiąc przy pomocy polecenia zapłaty na rzecz firmy Avigji.
4.3 Jeżeli w umowie określone zostały miesięczne opłaty (licencyjne), firma Avigji ma prawo do corocznej modyfikacji tych opłat, pod warunkiem ogłoszenia tej modyfikacji kupującemu przez firmę Avigji z przynajmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
4.4 Jeżeli kupujący nie wypełnia swojego obowiązku płatniczego, nie wypełnia go w pełni lub nie wypełnia go w terminowy sposób, popełnia on naruszenie bez konieczności przekazania mu dalszego pisemnego powiadomienia o naruszeniu. W takim przypadku od daty wymagalności płatności od kupującego należne są odsetki w wysokości 1,5% w skali miesiąca lub części miesiąca. Wszelkie koszty poniesione przez firmę Avigji w sądzie lub poza sądem, włącznie z racjonalnie poniesionymi opłatami prawnymi, wynikające z niewypełnienia przez kupującego jego obowiązków określonych w umowie, są ponoszone przez kupującego. Koszty windykacji pozasądowej poniesione przez firmę Avigji ustala się na poziomie minimum 15% kwoty głównej roszczenia.
4.5 Firma Avigji ma prawo do zawieszenia w każdym momencie swoich obowiązków określonych w umowach i (lub) – w przypadku gdy dotyczą one udzielenia praw/licencji użytkownika na produkty firmy Avigji – do cofnięcia tych licencji, jeżeli firma Avigji nie otrzymała pełnych płatności i (lub) opłat należnych od kupującego.
4.6 Kupujący dokonuje płatności w walucie będącej prawnym środkiem płatniczym w Holandii, bez potrącenia lub kompensowania zadłużenia, bez (prawa do) zawieszenia płatności z tytułu domniemanego lub rzeczywistego niewypełniania przez firmę Avigji jej obowiązków określonych w umowie i bez prawa kupującego do zablokowania jego obowiązków płatniczych w drodze zajęcia zależnego od niego lub w inny sposób.

5. Prawa użytkownika i warunki użytkowania

5.1 Firma Avigji udziela kupującemu na okres obowiązywania umowy i zgodnie z warunkami umowy ograniczonego, niewyłącznego, niezbywalnego (niemożliwego do przeniesienia na osoby trzecie) prawa (licencji) do użytkowania produktów (oprogramowania) firmy Avigji.
5.2 Kupujący nie ma prawa do przeniesienia praw (licencji) użytkownika ani dokonania ich outsourcingu na rzecz podmiotu zależnego.
5.3 Prawa użytkownika i (lub) dostarczone produkty (oprogramowania) nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody firmy Avigji. Kupującemu nie wolno sprzedawać, wypożyczać, przenosić ani przewłaszczyć na zabezpieczenie praw użytkownika i (lub) dostarczonych produktów (oprogramowania). Kupujący nie zmieni, nie sceduje do użytku osoby trzeciej ani nie będzie używał na rzecz osób trzecich praw użytkownika i (lub) produktów (oprogramowania).
5.4 Kupujący zobowiązuje się do wykorzystywania praw użytkownika i (lub) produktów (oprogramowania) wyłącznie do celów, dla których prawa użytkownika i (lub) produkty (oprogramowania) zostały opracowane przez firmę Avigji i kupujący będzie stosował i (lub) wykorzystywał prawa użytkownika i (lub) produkty (oprogramowania) przez cały czas w sposób zgodny z powiązaną dokumentacją (w tym między innymi specyfikacjami produktów).
5.5 Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie i prawidłowe stosowanie w swojej organizacji produktów, praw (licencji) użytkownika, urządzeń i oprogramowania dostarczonego przez firmę Avigji, a także usług oraz środków kontroli i bezpieczeństwa (włącznie z regularnym tworzeniem kopii zapasowych plików danych), oraz odpowiednie zarządzanie systemami. Ponadto kupujący będzie w terminowy i prawidłowy sposób instalował (lub zapewniał instalowanie) aktualizacji oferowanych do sprzedaży przez firmę Avigji.
5.6 Kupujący nie może w pełni lub częściowo włączyć produktów (oprogramowania) firmy Avigji do oprogramowania lub gromadzenia danych osób trzecich bądź samego kupującego ani też nie może ich połączyć z takim oprogramowaniem, z wyjątkiem przypadku uzyskania na to pisemnej zgody firmy Avigji.
5.7 Kupujący nie może poddawać produktów (oprogramowania) firmy Avigji żadnej formie dekompilacji, inżynierii wstecznej ani żadnej innej formie tłumaczenia lub edytowania kodu programistycznego.
5.8 Firma Avigji ma prawo skontrolować, czy kupujący użytkuje produkty (oprogramowania) firmy Avigji w sposób zgodny z warunkami umowy ze firmą Avigji. Kupujący zobowiązuje się współpracować przez cały czas przy takiej kontroli w nieodpłatny sposób i kupujący zapewni firmie Avigji dostęp do całego oprogramowania, dokumentacji i innych materiałów oraz wszystkich lokalizacji, w których znajdują się towary dostarczone przez firmę Avigji.

6. Prawa własności intelektualnej

6.1 Wszystkie prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do nazw handlowych, prawa do marek, kody źródłowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz podobne prawa do ochrony informacji dotyczących produktów (oprogramowania) i dokumentacji firmy Avigji stanowią wyłączną własność i pozostaną przez cały czas wyłączną własnością firmy Avigji. Żadne z postanowień jakiejkolwiek oferty (cenowej), zamówienia i (lub) umowy, włącznie z niniejszymi warunkami ogólnymi, nie może być interpretowane w sposób prowadzący do pełnego lub częściowego przeniesienia tych praw na kupującego ani też nie przewiduje takiego przeniesienia i nie może być interpretowane w taki sposób.
6.2 Kupującemu nie wolno zmodyfikować, usunąć ani pozbawić czytelności określenia praw własności intelektualnej na lub w produktach (oprogramowania) bądź dokumentacji. Kupującemu nie wolno zarejestrować żadnej marki, nazwy handlowej, wzoru lub nazwy domeny firmy Avigji ani też podobnej nazwy powiązanej z tymi elementami w żadnej jurysdykcji w żadnym miejscu na świecie.
6.3 Firma Avigji zwalnia kupującego z odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu wszelkich kosztów zasądzonych od kupującego zgodnie z roszczeniem prawnym zgłoszonym przez osobę trzecią w związku z naruszeniem lub domniemanym naruszeniem ważnie zarejestrowanych praw autorskich, patentów, marek, nazw handlowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących produktów (oprogramowania) dostarczonych kupującemu przez firmę Avigji zgodnie z umową w ramach licencji, które wynikło z wykorzystywania tej licencji i (lub) użytkowania tych produktów (oprogramowania) przez kupującego zgodnie z umową, pod warunkiem poinformowania firmy Avigji przez kupującego o tym roszczeniu osoby trzeciej niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy na jego temat, kiedy roszczenie to zostało zgłoszone, wraz z przekazaniem wszelkich istotnych informacji firmie Avigji.

 7. Zakaz ujawniania informacji

7.1 Strony zobowiązują się do przestrzegania tajemnicy w odniesieniu do kwestii dotyczących przedsiębiorstwa drugiej strony w okresie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu.
7.2 Strony zobowiązują się traktować dane i (lub) informacje drugiej strony, które zostały im przekazane w kontekście umowy, w okresie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu jako poufne informacje i do nie ujawniać ich osobie trzeciej w inny sposób niż za uprzednią pisemną zgodą drugiej strony.
7.3 Strony podejmą wszelkie racjonalne środki zapobiegawcze w celu wypełnienia swojego obowiązku zachowania poufności. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie nakłada żadnego ograniczenia na stronę otrzymującą dane i (lub) informacje w odniesieniu do danych i (lub) informacji:
a. które są ogólnie znane lub ogólnodostępne w inny sposób niż poprzez działanie lub zaniechanie strony otrzymującej dane i (lub) informacje;
b. co do których strona otrzymująca dane i (lub) informacje jest w stanie udowodnić, że te dane i (lub) informacje znajdowały się już w jej zgodnym z prawem posiadaniu przed ich uzyskaniem od drugiej strony;
c. co do których strona otrzymująca dane i (lub) informacje jest w stanie wykazać, że uzyskała je od osoby trzeciej bez naruszenia jakiegokolwiek obowiązku zachowania poufności w stosunku do drugiej strony;
d. które muszą zostać ujawnione przez stronę otrzymującą dane i (lub) informacje zgodnie z prawem, orzeczeniem lub nakazem sądowym bądź na mocy decyzji innej instytucji rządowej, pod warunkiem, że strona otrzymująca dane i (lub) informacje podejmie starania w celu ograniczenia stopnia tego (obowiązkowego) ujawnienia informacji i poinformuje drugą stronę o takim ujawnieniu informacji z wyprzedzeniem.
7.4 W przypadku wypowiedzenia umowy strony muszą zwrócić drugiej stronie wszystkie (poufne) dane i (lub) informacje otrzymane od drugiej strony (włącznie z ich kopiami) w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakończenia umowy w nieodpłatny sposób.
7.5 Strony gwarantują, że ich współpracownicy, osoby fizyczne lub prawne powiązane w bezpośredni lub pośredni sposób ze stronami (bądź współpracownicy takich stron) oraz osoby trzecie zaangażowane przez strony będą przestrzegać obowiązku zachowania poufności określonego w niniejszym artykule.

8. Przetwarzanie danych osobowych

8.1 W przypadku zawarcia przez firmę Avigji i kupującego umowy dotyczącej udzielenia niewyłącznego prawa/licencji na użytkowanie produktów (oprogramowania) firmy Avigji firma Avigji może przetwarzać dane osobowe na zlecenie kupującego. Dane osobowe rozumie się jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
8.2 W stopniu, w jakim firma Avigji przetwarza dane osobowe kupującego w kontekście wykonywania umowy, firma Avigji jest podmiotem przetwarzającym dane, a kupujący jest administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W takim przypadku niniejsze ogólne warunki będą miały zastosowanie również jako umowa z podmiotem przetwarzającym dane, o której mowa w art. 28 ust. RODO.
8.3 Firma Avigji może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych na zlecenie kupującego: nazwisko, imię i inicjały, adres/kod pocztowy, miejsce zamieszkania/siedziba, adres mailowy, numer telefonu, dane płatnicze, płeć, data urodzenia, narodowość, numer ubezpieczenia społecznego, numer dowodu osobistego, zdjęcie z dowodu osobistego, sprawozdanie A1/E101, GVVA (połączone pozwolenie na pobyt i pracę), kopia dowodu osobistego, podstawowy dyplom VCA Basic i dyplom VCA-Vol, a także podobne lub powiązane dane osobowe. Firma Avigji może przetwarzać wyżej określone dane osobowe dla następujących kategorii osób, których dane dotyczą: (pod)wykonawców, klientów, współpracowników, pracowników i pracowników agencyjnych.
8.4 Strony zobowiązują się wypełniać wszelkie obowiązki, jakim podlegają zgodnie z prawodawstwem w zakresie prywatności. Kupujący ma prawo udzielać racjonalnych instrukcji w tym zakresie firmie Avigji.
8.5 Firma Avigji przetwarza dane osobowe wyłącznie na zlecenie i na rzecz kupującego, zgodnie z jego pisemnymi instrukcjami i na jego odpowiedzialność. Firma Avigji nie będzie przetwarzać danych osobowych przetwarzanych na rzecz kupującego w innych celach niż cele, które zostały wyraźnie określone przez kupującego i firmę Avigji.
8.6 Firma Avigji niezwłocznie poinformuje kupującego w przypadku, jeżeli jej zdaniem instrukcja będzie się wiązać z naruszeniem obowiązującego prawodawstwa w zakresie prywatności.
8.7 Firma Avigji zapewni swoim współpracownikom dostęp do danych i (lub) informacji kupującego wyłącznie w stopniu niezbędnym do wykonywania umowy.
8.8 Firma Avigji będzie przetwarzać dane osobowe poza Holandią wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą kupującego. W przypadku gdy firma Avigji przekaże dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, firma Avigji zapewni, aby nastąpiło to w sposób zgodny z obowiązującym prawodawstwem w zakresie prywatności.
8.9 Firma Avigji nie przekaże ani nie udostępni żadnych danych osobowych żadnej osobie trzeciej, o ile nie uzyska na to uprzedniej pisemnej zgody kupującego lub o ile nie będzie to zgodne z obowiązkiem prawnym, w którym to przypadku firma Avigji poinformuje kupującego o takim obowiązku prawnym przed rozpoczęciem przetwarzania danych, chyba że to prawodawstwo zakazuje powiadomienia kupującego z powodu ważnego interesu społecznego.
8.10 Firma Avigji może zaangażować osobę trzecią do wykonywania określonych czynności wynikających z umowy. Kupujący wyraża zgodę na takie zaangażowanie osoby trzeciej w każdym przypadku. W przypadku planowanych zmian zaangażowanych osób trzecich firma Avigji poinformuje o nich kupującego na piśmie. Kupujący będzie miał następnie możliwość złożenia pisemnego sprzeciwu wobec takich zmian w ciągu 7 dni.
8.11 Firma Avigji zapewni, aby zaangażowane osoby trzecie były umownie związane takimi samymi obowiązkami związanymi z przetwarzaniem danych co obowiązki wiążące firmę Avigji na mocy umowy zawartej z kupującym oraz niniejszych ogólnych warunków.
8.12 Firma Avigji zapewni kupującemu wszelkie informacje, które są wymagane do wypełnienia jego obowiązku prawnego dotyczącego monitorowania zgodności firmy Avigji z technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa i umożliwi przeprowadzenie audytów, włącznie z kontrolami, przez kupującego lub przez kontrolera upoważnionego przez kupującego oraz będzie współpracowała w ramach takich audytów.
8.13 Firma Avigji zapewni kupującemu wszelkie możliwe wsparcie w zakresie wypełnienia jego obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na prośby dotyczące praw osób, których dane dotyczą, takich jak prawo osób, których dane dotyczą, do uzyskania dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, modyfikacji lub poprawy. Strony będą się dobrej wierze konsultować ze sobą w odniesieniu do racjonalnego podziału powiązanych kosztów.
8.14 O ile strony nie ustalą inaczej, w przypadku wypowiedzenia umowy z kupującym firma Avigji zwróci kupującemu wszelkie przekazane jej dane osobowe w najszybszym możliwym czasie, zniszczy wszelkie cyfrowe kopie danych osobowych oraz złoży kupującemu oświadczenie o wykonaniu tych działań, a także na życzenie przedstawi dowód na ich wykonanie.
8.15 Jeżeli racjonalnym zdaniem firmy Avigji niezależny obowiązek prawny zakazuje lub ogranicza cały bądź częściowy zwrot lub zniszczenie danych osobowych przez firmę Avigji, poinformuje ona kupującego o tym obowiązku prawnym na piśmie w najszybszym możliwym czasie, przekazując wszelkie istotne informacje, jakich będzie racjonalnie wymagał kupujący w celu stwierdzenia, czy możliwe jest zniszczenie danych, a jeżeli tak – to na jakich warunkach. W tym przypadku firma Avigji będzie w dalszym ciągu dbała o poufność danych osobowych zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami i nie będzie przetwarzała danych osobowych z wyjątkiem przypadku, kiedy będzie to konieczne dla wypełnienia jej wyżej określonego obowiązku prawnego lub zgodnie z pisemnym poleceniem kupującego.

9. Zgłaszanie wycieków danych

9.1 Wycieki danych rozumie się jak wszelkie naruszenia bezpieczeństwa spowodowane wypadkiem lub w bezprawny sposób, prowadzące do utraty, modyfikacji lub nieuprawnionego przekazania bądź nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.
9.2 Firma Avigji musi powiadomić kupującego o (podejrzewanym) wycieku danych niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od jego odkrycia. Powiadomienie to w każdym przypadku będzie zawierało:
a) czas odkrycia i (lub) powzięcia podejrzenia o wycieku danych;
b) charakter wycieku danych i postęp możliwego dochodzenia w sprawie wycieku danych;
c) rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, z którymi wiąże się wyciek danych;
d) ilość danych osobowych w ramach wycieku danych;
e) rzeczywiste i potencjalne negatywne skutki wycieku danych dla ochrony danych osobowych i dla osób, których dane dotyczą;
f) środki podjęte lub proponowane przez firmę Avigji w celu ograniczenia i usunięcia negatywnych skutków wycieku danych.
Jeżeli przekazanie wszystkich informacji w tym samym czasie nie jest możliwe, informacje mogą być przekazywane etapami, bez bezzasadnych opóźnień.
9.3 W przypadku wycieku danych firma Avigji musi przekazać kupującemu na jego prośbę wszelkie informacje i zapewnić wszelką pomoc, jaka jest racjonalnie potrzebna w celu umożliwienia kupującemu określenia przyczyny, stopnia i konsekwencji naruszenia w najszybszym możliwym czasie. Ponadto firma Avigji podejmie niezwłocznie środki służące ograniczeniu możliwych szkód wynikających z wycieku danych. Firma Avigji będzie również w racjonalny sposób współpracować przy informowaniu osób, których dane dotyczą, o wycieku danych na prośbę kupującego.

10. Bezpieczeństwo

10.1 Zgodnie z art. 32 RODO firma Avigji wdroży wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich utratą lub jakąkolwiek inną formą niezgodnego z prawem przetwarzania danych. Środki te będą gwarantować odpowiedni stopień bezpieczeństwa w każdym czasie, a stan wiedzy technicznej oraz koszt wdrożenia i stosowania tych środków będzie odpowiedni dla zagrożeń i charakteru danych osobowych przetwarzanych przez firmę Avigji.
10.2 Firma Avigji będzie przeprowadzać testy tych środków regularnie, przynajmniej raz w roku lub tak często, jak będzie to konieczne, i będzie oceniać, czy środki te w dalszym ciągu gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
10.3 Firma Avigji będzie składać kupującemu raporty na temat bezpieczeństwa danych osobowych przynajmniej raz w roku oraz na życzenie kupującego. Jeżeli firma Avigji drastycznie zmodyfikuje środki bezpieczeństwa, poinformuje o tym kupującego.

11. Siła wyższa

11.1 Żadna ze stron nie będzie zobowiązana do wypełnienia obowiązku umownego, z wyjątkiem obowiązku dokonania płatności, określonego w umowie, i żadna ze stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności w stosunku do drugiej strony umowy za opóźnienie lub niewypełnienie obowiązków wynikających z umowy, jeżeli ich wypełnienie zostanie uniemożliwione przez zdarzenie siły wyższej. Zdarzenia siły wyższej to zdarzenia, które leżą poza zakresem wpływu jednej ze stron po zawarciu umowy i których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i które mają taki charakter, że wykonywanie umowy staje się w ich wyniku niemożliwe lub przynajmniej utrudnione i (lub) nieproporcjonalnie kosztowne w takim stopniu, że nie można racjonalnie żądać ich terminowego wypełnienia. Zdarzenia siły wyższej obejmują między innymi interwencje wojskowe, interwencje rządowe, katastrofy naturalne, pożary, wybuchy oraz spory pracownicze.
11.2 W przypadku, jeżeli zdarzenie siły wyższej prowadzi do opóźnienia lub niewykonywania przez stronę jej obowiązku trwającego trzy (3) miesiące lub dłużej bez przerwy, druga strona ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym dla tej części obowiązku, która nie została jeszcze wypełniona. W takim przypadku strony nie będą miały prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę poniesioną w wyniku odstąpienia od umowy. Kupujący nie będzie miał w takim przypadku prawa do otrzymania zwrotu tej części opłat licencyjnych zapłaconych wcześniej, które dotyczą okresu, w którym w wyniku zdarzenia siły wyższej korzystanie z licencji nie było możliwe.

12. Okres gwarancji

12.1 Z wyjątkiem przypadków, kiedy umowa i (lub) niniejsze ogólne warunki wyraźnie stanowią inaczej, firma Avigji nie udziela żadnych innych gwarancji, obietnic ani warunków w odniesieniu do zapewnionych praw (licencji) użytkownika i (lub) produktów (oprogramowania) i firma Avigji niniejszym odrzuca wszelkie inne gwarancje, przyrzeczenia lub warunki, wyraźne, dorozumiane lub zgodne z prawem, dotyczące tych praw (licencji) użytkownika i (lub) produktów (oprogramowania).
12.2 Firma Avigji gwarantuje, że prawa (licencje) użytkownika i (lub) produkty (oprogramowania) w chwili ich zapewnienia/dostawy będą zgodne ze specyfikacjami określonymi w powiązanej dokumentacji. Jedynym i wyłącznym środkiem przysługującym z tytułu naruszenia niniejszej gwarancji jest wymiana wadliwych licencji i (lub) produktów (oprogramowania) na licencje i (lub) produkty oprogramowania, które są zgodne z danymi specyfikacjami. Kupujący jest obowiązany zgłosić takie roszczenie gwarancyjne w ciągu dwóch (2) tygodni od daty otrzymania wadliwej licencji i (lub) produktu (oprogramowania) firmie Avigji na piśmie. Firma Avigji udzieli odpowiedzi na takie roszczenie w ciągu pięciu (5) dni roboczych i zapewni wymianę w ciągu ośmiu (8) dni roboczych od daty otrzymania roszczenia gwarancyjnego. Pomimo tego, że podczas opracowywania praw (licencji) użytkownika i (lub) produktów (oprogramowania) dołożono największej staranności, firma Avigji nie gwarantuje, że prawa (licencje) użytkownika i (lub) produkty (oprogramowania) będą działały bez jakichkolwiek przerw, błędów lub innych zakłóceń w okresie obowiązywania umowy.
12.3 Nie udziela się żadnej gwarancji na wady i w związku z tym firma Avigji nie ponosi odpowiedzialności za żadnego rodzaju wynikłe szkody:

  • których nie można odtworzyć;
  • które nie stanowią odchylenia od specyfikacji określonego w art. 9.2;
  • które zostały spowodowane niewłaściwym bądź niezgodnym z przeznaczeniem lub niezgodnym z dokumentacją przekazaną przez firmę Avigji korzystaniem z praw (licencji) użytkownika i (lub) użytkowaniem produktów (oprogramowania);
  • które zostały spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących instalacji, wdrożenia i (lub) wykorzystywania z praw (licencji) użytkownika i (lub) użytkowania produktów (oprogramowania) zapewnionych kupującemu przez firmę Avigji bądź w jej imieniu, o ile te instrukcje nie są nieprawidłowe, wadliwe i (lub) niejasne;
  • które zostały spowodowane wykorzystywaniem praw (licencji) użytkownika i (lub) użytkowaniem produktów (oprogramowania) w urządzeniach i (lub) oprogramowaniu, które nie jest zgodne z (technicznymi) specyfikacjami wskazanymi przez firmę Avigji lub w jej imieniu klientowi (znajdującymi się w dokumentacji lub nie);
  • które polegają na uszkodzeniu lub utracie danych;
  • które zostały spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem urządzeń, na których wykorzystywane są prawa (licencje) użytkownika i (lub) użytkowane są produkty (oprogramowania);
  • które zostały spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem napięcia sieciowego lub infrastruktury telekomunikacyjnej bądź sieciowej;
  • zostały w inny sposób spowodowane kwestiami nieleżącymi po stronie firmy Avigji.
 13. Odpowiedzialność

13.1 Firma Avigji ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody poniesione przez kupującego i stanowiące bezpośrednią i wyłączną konsekwencję uchybienia leżącego po stronie firmy Avigji do maksymalnej kwoty opłaty przewidzianej w umowie pomiędzy firmą Avigji a klientem za okres jednego (1) roku lub odpowiednio średniej opłaty miesięcznej dla kontrahenta lub partnera rozwojowego.
13.2 Odszkodowanie za jakąkolwiek formę szkód pośrednich i (lub) wynikowych, w tym między innymi szkodę dla działalności, szkodę polegającą na przestoju, utracone oszczędności, pogorszenie dobrego imienia, utratę zysków, szkodę spowodowaną utratą reputacji i utratę obrotów spowodowaną z winy umyślnej i przez umyślne zaniedbanie współpracowników kupującego i (lub) osób trzecich zaangażowanych przez kupującego nie będzie przysługiwało i firma Avigji nie będzie za nie odpowiedzialna.
13.3 Odszkodowanie za jakąkolwiek formę szkód pośrednich i (lub) wynikowych, w tym między innymi szkodę wynikającą ze szkody spowodowanej przez kradzież tożsamości i oszustwo korporacyjne wynikające z naruszenia przez kupującego holenderskich przepisów prawa, w tym Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, nie będzie przysługiwało i firma Avigji nie będzie za nie odpowiedzialna.
13.4 Dla celów pozyskiwania przechowywania, przekazywania i pokazywania informacji i dokumentów osoby trzeciej za pośrednictwem oprogramowania firmy Avigji przez kupującego kupujący jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody tej osoby trzeciej z wyprzedzeniem.
Firma Avigji nie ponosi odpowiedzialności za żadną formę szkody, szkody pośredniej i (lub) szkody wynikowej wynikającej z braku tej pisemnej zgody.

14. Właściwe prawo i jurysdykcja

14.1 Do wszystkich ofert (cenowych), zamówień i (lub) umów pomiędzy firmą Avigji, włącznie z niniejszymi ogólnymi warunkami, wyłączne zastosowanie mają holenderskie przepisy prawa. Nie mają zastosowania postanowienia konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
14.2 Wszelkie spory wynikające z oferty (cenowej), zamówienia i (lub) umowy pomiędzy firmą Avigji a kupującym będą poddawane wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu w Rotterdamie.

Start gratis trial